چند انقراض روی کره زمین رخ داده است؟

به گزارش مجله عکسفا، محققین دریافته اند که انقراض حیوانات زمینی روی سیاره خاکی شامل دوزیستان، خزندگان، پستانداران و پرندگان دارای یک چرخه 27 میلیون ساله است. این انقراض با انقراض گزارش شده در مورد حیات های دریایی نیز سازگار است

چند انقراض روی کره زمین رخ داده است؟

خبرنگاران| بقای حیات در کرهٔ زمین، پدیده ای بس سخت و پیچیده است. از میان میلیارد ها گونه (موجودات زنده) که از آغاز زمین تا به امروز پای به عرصهٔ هستی نهاده اند، 99.99٪ دیگر وجود ندارند. همچنان که می بینی، حیات در کرهٔ خاکی نه فقط عمری کوتاه دارد بلکه به طرز نومید کننده ای ظریف و به تارمویی بسته است. از ویژگی های شگفتی آور هستی ما آن است که ما از کره ای برخاسته ایم که خیلی خوب به گسترش حیات یاری می رساند، ولی مهارتش در خاموش کردن شعله های زندگی بس بیشتر است.

به گزارش خبرنگاران؛ رویداد انقراض که انقراض جمعی و بحران زیستی هم نامیده می شود، کاهش گسترده و سریع گونه های حیاتی در کرهٔ زمین است. چنین رویدادی با تغییر شدید تنوع و فراوانی حیات ماکروسکوپی معین می شود. البته با توجه به آنکه بخش عمدهٔ حیات بر زمین مربوط به گونه های میکروسکوپی است که با گذر زمان قابل شناسایی نیست، این رویداد بر مبنای جنبه های زیست شناختی قابل مشاهدهٔ زیست کره انجام می شود و نه کل حیات بر روی زمین.

انقراض بر روی زمین با نرخی غیریکنواخت رخ داده است و سنجش آن بر اساس فسیل های جانداران دریایی انجام می شود. طی 540 میلیون سال حیات بر روی زمین، پنج رویداد انقراض عظیم شناسایی شده است که طی هر دورهٔ آن بیش از نیمی از جانداران از میان رفته اند. البته با توجه به تعریف انقراض جمعی و تغییر عوامل سنجش آن، تا 20 مورد انقراض قابل شناسایی است.

محققین دریافته اند که انقراض حیوانات زمینی روی سیاره خاکی شامل دوزیستان، خزندگان، پستانداران و پرندگان دارای یک چرخه 27 میلیون ساله است. این انقراض با انقراض گزارش شده در مورد حیات های دریایی نیز سازگار است. نتایج این تحقیقات در مجله Historical Biology منتشر شده است.

دانشمندان در این مطالعه دریافته اند که این انقراض هایی که در خشکی و دریا های زمین رخ داده اند، با برخورد های عظیم سیارک ها و همچنین آتش فشان های ویرانگر نیز همزمان هستند و به این ترتیب، شاید بتوانند دلایل بروز انقراض های روی زمین را توضیح دهند.

پروفسور مایکل رمپینو از بخش زیست شناسی دانشگاه نیویورک به عنوان نویسنده اول مقاله، می گوید: به نظر می رسد هر 27 میلیون سال یک بار همزمان با انقراض عظیم روی زمین، برخورد اجرام آسمانی عظیم با زمین و فوران آتش فشان هایی که سیل سنگ های مذاب بازالتی را در پی دارند نیز رخ می دهد. شاید این رخداد ها به خاطر شرایط مداری زمین در کهکشان راه شیری رخ می دهند.

66 میلیون سال پیش 70 درصد از گونه های روی خشکی و درون دریا ها شامل دایناسور ها به یکباره منقرض شده اند. این اتفاق پس از برخورد یک سیارک یا دنباله دار با زمین رخ داده است. دیرین شناسان کشف کرده اند که چنین انقراض های عظیمی در حیات دریایی که طی آن 90 درصد از گونه های دریایی ناپدید شده اند نیز به صورت تصادفی رخ نداده است و به احتمال زیاد هر 26 میلیون سال تکرار شده است.

رمپینو و همکارانش با آنالیز داده های مربوط به انقراض عظیم حیوانات روی خشکی، دریافته اند که این انقراض با انقراض رخ داده در دریا همزمان بوده است. آن ها با انجام آنالیز آماری گونه های روی خشکی، نشان داده اند که رخداد های انقراض یک چرخه 27.5 میلیون ساله را دنبال کرده اند.

آنالیز های دانشمندان نشان داده است که حفره های روی سطح زمین که ناشی از برخورد سیارک ها و دنباله دار ها هستند نیز از چرخه ای پیروی می کنند که با چرخه انقراض جانداران همخوانی دارد.

اخترفیزیکدانان اینگونه حدس می زنند که احتمالاً هر 26 تا 30 میلیون سال یک بار منظومه شمسی بارش های شدید سیارک ها و دنباله دار ها را تحمل کرده است؛ که این بارش ها باعث ایجاد حفره هایی روی زمین و در نتیجه انقراض جانداران روی زمین شده است.

پروفسور رمپینو می گوید: چیزی که اکنون از آن مطمئن هستیم این است که سه مورد از انقراض هایی که روی زمین رخ داده است، با برخورد سه جرم آسمانی عظیم همزمان بوده اند. هر کدام از این برخورد ها این امکان را داشته اند که فاجعه ای روی زمین ایجاد کنند و در نتیجه باعث بروز انقراض جانداران شوند.

موضوع جالب دیگری که این محققین به کشف آن دست یافته اند، این است که همه 8 بار انقراض رخ داده روی زمین همزمان با فوران آتش فشان های بازالتی بوده اند. این آتش فشان ها نیز شرایط حیات روی زمین را با اختلال روبرو کرده اند. به عنوان مثال، آتش فشان ها باعث بروز سرمای مقطعی، بارش باران های اسیدی و تخریب لایه اوزون و در نتیجه افزایش دریافت تشعشعات کیهانی و همچنین کاهش میزان اکسیژن موجود در اقیانوس ها شده اند.

پنج رویداد انقراض عظیم عبارتند از:

✓ رویداد انقراض اردویسن-سیلورین (انقراض انتها اردوسین) طی دو رویداد در 450 تا 440 میلیون سال پیش 27 درصد همهٔ خانواده ها، 57 درصد همهٔ سرده ها و 85 درصد همهٔ گونه های جانداران از میان رفتند.

✓ رویداد انقراض دِوُنین-پسین 360 میلیون سال پیش طی یک دورهٔ 20 میلیون ساله در اواخر دوران دِوُنین 19 درصد همهٔ خانواده ها، 50 درصد همهٔ سرده ها و 80 درصد همهٔ گونه های جانداران از میان رفتند.

✓ رویداد انقراض پرمین-تریاسه (انقراض انتها پرمین) در 245 میلیون سال پیش عظیم ترین انقراض جمعی تاریخ زمین رخ داد و 57 درصد همهٔ خانواده ها، 83 درصد همهٔ سرده ها و 90 تا 96 درصد همهٔ گونه های جانداران از میان رفتند.

✓ رویداد انقراض تریاسه-ژوراسیک (انقراض انتها تریاس) حدود 210 میلیون سال پیش رخ داد و طی آن 23 درصد همهٔ خانواده ها، 48 درصد همهٔ سرده ها و 70 تا 80 درصد همهٔ گونه های جانداران از میان رفتند.

✓ رویداد انقراض کرتاسه-پالئوژن (انقراض انتها کرتاسه) 65.5 میلیون سال پیش رخ داد و طی آن 17 درصد همهٔ خانواده ها، 50 درصد همهٔ سرده ها و 76 درصد همهٔ گونه های جانداران از میان رفتند.

رویداد انقراض ششم

برخی از دانشمندان این فرض را طرح کرده اند که اکنون زمین در دوران ششمین انقراض عظیم دسته جمعی است که اصطلاحاً انقراض هولوسین نامیده می شود و از ده هزار سال پیش آغاز شده است. اجماعی وجود ندارد که آیا این انقراض متمایز از رویداد انقراض کواترنری است یا بخشی از آن است.

عده ای از پژوهشگران بر این باورند که نیمی از گونه های کنونی جهان تا سال 2٬100 نابود می شوند. اتحادیهٔ بین المللی حفاظت از محیط زیست در گزارش سال 2011 خود گفت که 25٪ از پستانداران زمین در شرف نابودی و انقراض هستند. عده ای از پژوهشگران بر این باورند که نیمی از گونه های کنونی جهان تا سال 2100 نابود می شوند.

بر اساس یافته ها که در نشریهٔ ساینس آمده از سال 1٬500 میلادی تا 2014 بیش از 320 مهره دار ساکن خشکی ها منقرض شده اند. به علاوه مهم تر اینکه جمعیت کلیهٔ گونه های باقی مانده به طور میانگین شاهد افتی 25 درصدی در شمار آن ها بوده است. 25 درصد میزان گونه های رایج مهره داران و 45 درصد بی مهرگان افت کرده. سالانه 11 هزار تا 58 هزار گونهٔ منقرض شده و از میان می فرایند، اما افزون بر آن جمعیت گونه هایی که رایج هستند هم به شدت افت می کند.

انسان ها مسئول این وضع هستند، پنج انقراض انبوه پیشین ناشی از پدیده هایی مثل برخورد سیارک ها به زمین یا در اثر فعالیت شدید آتشفشانی بود، پدیده هایی که این بار در انقراض نقشی ندارند و معلوم است که فرایند کنونی ناشی از فعالیت انسان است، بنابراین این نخستین بار در تاریخ زمین است که یک گونه عامل انقراض انبوه سایر موجودات است. این فرایند در واقع به خاطر الگو های مصرفی بشر است.

منبع: فرادید
انتشار: 6 اسفند 1399 بروزرسانی: 6 اسفند 1399 گردآورنده: ak3fa.ir شناسه مطلب: 1424

به "چند انقراض روی کره زمین رخ داده است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چند انقراض روی کره زمین رخ داده است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید