تعبیر خواب بز چیست، دیدن بز در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله عکسفا، بز، بزغاله و کهره از جمله حیواناتی هستند که در گذشته به عنوان سرمایه یک خانواده به حساب می آمدند و به همین دلیل بیشتر معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق آن را مرد عظیم یا پیشقراول لشکر نامیده اند. از قول تحلیلگران امروزی بز نشانگر انرژی برای تغییرات جدید در زندگی، تمایلات جنسی یا ساده لوحی بیننده خواب است.

تعبیر خواب بز چیست، دیدن بز در خواب چه تعبیری دارد؟

باتوجه به موضوعات گفته شده می توان تعبیر خواب بز را بر اساس دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی اعلام کرد.

نکته: بزغاله را بچه بز و کهره را بزغاله شش ماه نامند.

تعبیر خواب بز

ابن سیرین:

 • تعبیر بز، مردی عظیم، و بز ماده، زنی عظیم می باشد.
 • اگر در خواب ببینی بز ماده ای به دست آورده ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

جابر مغربی: اگر ببینی کره بزی به دست آورده ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده ای، صاحب فرزند با برکتی می شوی.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی بز داری، از شخص عظیمی مال و اموال به دست می آوری.
 • اگر ببینی در خانه یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می آوری.

امام صادق (ع): تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.

معبرین غربی:

 • بز در خواب بیانگر زمان تحول است. شما باید از تمام انرژی و خلافیتتان برای تغییر بهره ببرید. سکون و میل به ساکن بودن همچون آب راکد کم کم به گندیدگی منجر می گردد؛ پس از همین فردا این تغییرات را شروع کنید.
 • بز نمادی از شادی و نشاط برای تغییری اساسی در زندگی است. این تغییرات قطعا باعث رضایت شما خواهد شد. در برخی موارد بز سمبل جنبه تاریک زندگیتان است.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

بز: تمایلات جسمانی؛ اگر بز ماده باشد؛ نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد. طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده اند. اگر بز در حال حمله بود با شخصی درگیر هستید، ثابت قدمی یا برخورد آسان با دشواری ها (اگر از بز نگهداری می کردید)، این تصویر به خوبی نمایانگر احساس مسئولیت و اهمیت دادن شما به دیگران است. اگر از بزها نسل کشی می کردید به غریزه فراوری مثل شما اشاره دارد.

کارل گوستاو یونگ: دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می نمایند، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است. اگر آن ها را جایی دیگر ببینید، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است.

کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب یک بز : ثروت
 • تعداد بسیاری بز: فراوانی
 • بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت.
 • شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
 • بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد.
 • یک بز را می کشید : خوشبختی
 • یک بزغاله : در بازی برنده می شوید.
 • خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می گردد.
 • مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری می نمایند: پول فراوانی به دستشان می آید.

مطیعی تهرانی:

 • برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می نمایند، اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.
 • چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است.
 • چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید، خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای عظیم و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید.
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد.
 • تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

تعبیر خواب بز کوهی

یونگ:

 • دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوهای عظیم شما (جاه طلبی شما)، تنها به وسیله صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.
 • دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه عاشقانه مقصر هستید.

تعبیر خواب بز سفید و سیاه

کتاب سرزمین رویا:

 • بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد، اما به صورت بوالهوسانه و متغیر.
 • بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نکنید.
 • بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید.

تعبیر خواب خوردن گوشت بز

ابراهیم کرمانی: تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می باشد.

ابن سیرین: اگر ببینی از گوشت بز خورده ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد.

برخی از تعبیرگران نیز گفته اند: خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است.

مطیعی تهرانی: خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می گردد.

جابر می گوید:

 • اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، اما اگر بدمزه باشد غم و اندوه است.
 • اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده ای، بیمار می شوی، اما به زودی بهبود پیدا می کنی.
 • اگر ببینی گوشت کره بز را خورده ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب سوار بز شدن

ابن سیرین:

 • اگر در خواب ببینی سوار بز شده ای و به هر طرفی حرکت می کنی و می گردی، تعبیرش این است که به مرد عظیمی حقه و فریب می زنی و هر طور که بخواهی او را می گردانی.
 • اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می اندازد.

امام صادق (ع): اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و بر رویش سوار شده ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می گردد و به ثروت و قدرت می رسی.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه، احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد.

معبرین غربی: اگر سوار بر بز شوید یک رابطه جنسی غیر منتظر خواهید داشت.

تعبیر خواب کشتن بز

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی بزی را کشته ای که تا به حال آن را ندیده ای، تعبیرش این است که بر مرد عظیمی پیروز می شوی.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی بز ماده را کشته ای ولی نه برای گوشتش، با زنی ازدواج می کنی، اما از او فایده ای نمی رسد. اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته ای و خورده ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می شوی.
 • اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده ای، خواسته تو از زنی برآورده می گردد.

ابن سیرین: اگر ببینی بز کوهی شکار نموده ای و از گوشت آن خورده ای، تعبیرش سود و منفعت می باشد.

تعبیر خواب بز شاخدار

ابن سیرین:

 • اگر در خواب ببینی شاخ های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و عظیم می شوی و بر مردی عظیم پیروز خواهی شد.
 • اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته ای، مانع انجام کار مردی عظیم می شوی.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی شاخ های بز قوی و محکم می باشند، توانا می شوی.

کتاب سرزمین رویا:

 • یک بز به شما شاخ می زند: رقبای شما خرسند خواهند شد.
 • شاخ های یک بز : فلاکت

آنلی بیتون: اگر در خواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانه آن است که باید مطلع باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.

یونگ: خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.

تعبیر خواب شیر بز

ابراهیم کرمانی:

 • اگر در خواب ببینی بز ماده ای را دوشیدی و از شیرش خورده ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می آوری.
 • اگر ببینی شیر بز می خوری، زنی به تو سود و منفعت می رساند.

جابر: اگر در خواب ببینی شیر بز می خوری، مال و اموال دشمن را می گیری.

ابن سیرین: اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می گردد.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می نماید و از این کار پشیمان نمی گردد.

تعبیر خواب پوست و موی بز

جابر مغربی: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می رسد.

ابن سیرین:

 • اگر ببینی موی بز را زده ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.
 • اگر ببینی پوست بز را کنده ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می نمایی.

مطیعی تهرانی: خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع بز  دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 6 فروردین 1402 بروزرسانی: 6 فروردین 1402 گردآورنده: ak3fa.ir شناسه مطلب: 1182

به "تعبیر خواب بز چیست، دیدن بز در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

36 کاربر به "تعبیر خواب بز چیست، دیدن بز در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 4.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بز چیست، دیدن بز در خواب چه تعبیری دارد؟"

6 دیدگاه

جواد 29 تیر 1402

دیدن خواب بز سفید که 2پای خود را ندارد وروی دستان خود راه میرود چیست؟

پاسخ به جواد

سارا 11 اردیبهشت 1402

با عرض سلام و خسته نباشید، من خواب دو تا بز سفید را دیدم که یکیشون سالم و یکیشون مریض بود و اونی که مریض بود مدام بالا می‌آورد و کیسه صفراش از بدنش جدا شد و اونو بالا آوردش

پاسخ به سارا

نجمه 21 فروردین 1402

سلام . خواب دیدم تبدیل به بز شدم و دارم می‌رقصم و تاب بازی میکنم . تعبیرش چیه . ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ به نجمه

رضا 17 مهر 1400

ان شاءالله خواب های خوب ببینید. و روبا هاتون به تحقق بپیونده.

پاسخ به رضا

عیسی 14 بهمن 1399

سلام خسته نباشید خواب دیدم توباغ هستم ویدفه یک بزکوهی ماده دیدم و بعد بابام و صدا کردم گفتم بیا اینجا یک بزهست بابا باچند بز اهلی اومد و گفت بزار بیاد داخل اینا بگیریمش رفتم بیارمش دیدم یکی دیگه هم هست واونم نر بود با شاخ های بلند.ممنون میشم جواب بدین

پاسخ به عیسی

مهناز 7 دی 1399

سلام، در یک بیابان به همراه دو دوست راه میرفتم که یکباره درون گودالی عمیق از خاک افتادم، ترسیده بودم وفریاد زدم میدونستم خوابه میخواستم زودتر بیدار شم، از پایین گودال حفره ای در بالای گودال دیدم به سمت روشنایی که بز نر تک شاخ سفید رنگی اونجا نشسته بود، وقتی ب خودم اومدم دیدم نزدیک به حفره ام و با بز حرف میزنم

پاسخ به مهناز
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید